Stay on top of your business gamit ang Sellerwizard

Kung ikaw ay isang bagong seller, be on top of your store operations. Bilang isang future e-commerce tycoon, optimise your store para patuloy ang iyong growth path. Bilang isang expert e-commerce player sa market, gumamit ng AI at Smart features para makagawa ng mas maraming value para sa iyong business.

Ano ang Sellerwizard?

Ang Sellerwizard ay isang powerful na application that puts you on top sa iyong online business. Hina-highlight sa iyo kung ano ang nangyayari ng maayos at kung saan may kailangan ng improvements para ma-optimize ang iyong business.

Data Monitoring

I-monitor ang mga importanteng data kagaya ng sales volume, traffic at conversion rate ng iyong best selling products.

Stocks Monitoring

Maging aware sa mga stocks na hindi mabenta para makaiwas sa storage inventory costs.

Orders Monitoring

Mag-zoom in sa mga orders na may status na Unshipped o Undelivered, customers na at risk mag-bigay ng negative reviews, at delay sa pag-receive ng payments galing sa marketplaces.

Financial Data

Madaling i-access ang detailed at uniformed sales at finance data sa lahat ng iyong stores galing sa iba’t-ibang platforms.

Take Control of your E-Commerce Sales

I-monitor ang mga importanteng data kagaya ng sales volume, traffic at conversion rate ng iyong best selling products.
Ma-identify at makakuha ng Real Time Improvement Recommendation para sa mga poor performing SKU.
Madaling i-access ang detailed at uniformed sales at finance data sa lahat ng iyong stores galing sa iba’t-ibang platforms.

Stay on top of your Ops at Mauna sa iyong Competition

Mag-zoom in sa mga order na unshipped o undelivered.
Maiiwasang maka-receive ng negative reviews galing sa iyong mga customers at delay sa pag-receive ng payments galing sa marketplaces.
Makakuha ng malinaw na visibility sa mga Oversold Orders para ma-assess ang at risk na dollar value.

Ang Sellerwizard ay ang iyong True Source ng Inventory Data

Madaling ma-monitor ang Inventory Movement at Sell Rate per week.
Maging aware sa mga stocks na hindi mabenta para makaiwas sa storage inventory costs.
Gamitin ang inventory forecast feature para mag-replenish ng inventory sa matalinong paraan.

Get In Touch

Ang Aming Simple at Straight-Forward na Pricing

Sellercraft OMS
Sellerwizard

Standard

1,200

/ month

✔ 3,000 orders per month

3 stores per marketplace

3.00 per additional order

₱1,200 per additional store per month

2 user accounts

Advanced

5,000

/ month

✔ 10,000 orders per month

5 stores per marketplace

₱3.00 per additional order

₱1,200 per additional store per month

6 user accounts

Power Merchant

Ask for Quotation

Para sa mga Power brands na nangangailangan ng higit sa:

✔ > 10,000 orders per month

✔ > 5 stores per marketplace

3.00 per additional order

₱1,200 per additional store per month

✔ > 6 user accounts

Lite

Free

✔ OPS Dashboard

✔ Finance Dashboard

✔ Sales Report

✔ Inventory Report

✔ Simple View

Advanced

Coming Soon

✔ OPS Dashboard

✔ Finance Dashboard

✔ Sales Report

✔ Inventory Report

✔ Advanced View

✔ Simple View

✔ Export Function

✔ Ai-Powered Suggestions

Try for FREE today! Get in touch with us.